Print This Page

INNOPOL R&D Strategy ANS

 

 

INNOPOL R&D Strategy ANS 

driver analyser og rådgivning innenfor nasjonale - og internasjonale forsknings - og innovasjonssystemer og omkring myndighetstiltak til fremme av vitenskapelig forskning og næringsmessig utnyttelse av resultater fra forsknings og utviklingsvirksomhet.

O. Henrik Akeleye Braastad er utdannet i forskningsøkonomi- og forskningsorganisasjon fra Lunds Universitet (Civilekonom, Fil.kand, Master of Social Science) og har studert komparativ forsknings og innovasjonspolitikk under professor Stevan Dedijer ved Forskningspolitiska Institutet ved universitetet. Han har vært Torgny Segerstedtstipendiat ved Københavns Universitet og Instituttet for Udviklingsforskning v/professor Thorkild Kristensen, OECDs første generalsekretær. I Norge har Braastad vært virksom ved tidligere NTNF, Hovedkomiteen for norsk forskning, Næringsdeparementets forskningsavdeling, Utdanningsdepartementets forskningsavdeling og Regjeringens Forskningsutvalgs sekretariat. Her har hans oppgaver vært knyttet til forvaltning av offentlige forskningsinstitusjoner og myndighetenes forskningsfonds og råd, regjeringens forskningsstatsbudsjett, samt internasjonalt samarbeid, i Norden, på energiområdet (IEA), likesom gjennom arbeidet i OECD, der han har medvirket i en årrekke i den forskningspolitiske komité.

Braastad har gjennom en årrekke særlig vært opptatt av evaluering av forskningsvirksomhet, av forskningens globalisering - dens omfang, årsaker, konsekvenser og krav på nasjonale myndigheter - og av liberalisering og markedsorganisering av forskningsvirksomheten. Han har også vært engasjert i vilkårene for mer integrert samarbeid mellom de nordiske land innenfor forsknings og innovasjonspolitikken.

Hans utdannings og yrkesbakgrunn har siden 1987 vært videreført ved arbeidet i INNOPOL R&D Strategy ANS.

 

 

 

Oppgavene, tjenestene:

 

INNOPOL driver policyanalyser og rådgivning vedr. forsknings og nyskapningsstrategi og forsknings og teknologidrevet næringsutvikling. INNOPOLs oppdragsgivere er departementer, forskningsråd, fonds og andre forskningsfinansierende organer og forskningsinstitusjoner, likesom næringsorganisasjoner og foretak.

INNOPOL har siden 1987 utarbeidet strategi- planer og evalueringsrapporter for institusjoner og programmer og analysert nye forsknings og teknologipolitiske virkemidler, ofte virkemidler med markedsøkonomisk profil. Likeså har INNOPOL analysert og rapportert omkring internasjonalt forskningssamarbeid, og internasjonale perspektiver og rammevilkår for utvikling av norsk forskning og teknologi, mest ift. Norden, og ift.EU, EØS og Vest-Europa og også ift. Øst-Europa. Globalisering av næringslivets egen F&U er aktuelle oppgaver, likesom tiltak for denasjonalisering av forskningspolitikken. INNOPOLs har også arbeidet med tiltak for forskning og nyskapning mellom landbrukssektoren og øvrig næringsliv og med regional utvikling og spredning av ny teknologi.

 


Således tilbyr INNOPOL tjenester innenfor:

 

Markedsorganisering av forskningsinstitusjoner, Bedrifters bruk av eksterne forskningstjenester,·Utvikling av nye offentlige virkemidler til fremme og for bruk i utvikling av forskning og ny teknologi, Evaluering av kvalitet, produktivitet og effektivitet i forsknings og utviklingsvirksomhet.· Statlig støtte til forsknings og utviklingstiltak, Markedsorganisering av landbruksforskning og agro-industrielt forskningssamarbeid, Flernasjonale selskapers globalisering av F&U og samarbeid med nasjonale myndigheter, Overvåkning av internasjonale forsknings- og innovasjonspolitiske trender i andre land,·Nordisk samarbeid omkring forskning og teknologi, Multilateralt forskningssamarbeid av mellomstatlig karaktér, samt denasjonalisering av nasjonal forskningsstøtte.


Lokaler:

INNOPOL er lokalisert til 1700-tallsmiljø kloss utenfor OL-byen Lillehammer, på Bjerke Gård i Fåberg i Lillehammer kommune, Norsk Hydros OL-hovedkvartér fra vinterlekene i ´94, med formidlingsfasiliteter i genuint miljø. INNOPOL disponerer her egne konferanse og seminarfasiliteter i CBS Olympiastudioene på Bjerke Gård m/ tilhørende lokaler for bespisning, overnatting og opphold i kulturhistorisk miljø i OL-byen Lillehammer.

Oppdragsregister

 

last ned

  

Noen valgte rapporter fra INNOPOL 

Et euopeisk forskningsrom (ERA - European Reseach Area). Åpning av nasjonale forskningsprogrammer for utenlandsk deltakelse. Oppdrag for Norges Forskningsråd, avd. adm.dir. Last ned

Globalisering av næringslivets forskning og sikringstiltak innenfor nasjonal forsknings og innovasjonspolitikk. Oppdrag for Norges Forskningsråd, seksjon industri og energi  Last ned

Evaluering av Sveriges deltakelse i det europeiske forsknings- og utviklingsamarbeidet EUREKA. Oppdrag for Närings och teknikutvecklingsverket (NUTEK), Stockholm Last ned

Nordifisering av de nasjonale landbruksforskningsinstitutter i de nordiske land. Oppdrag for Nordisk Ministerråd. Last ned 

Om forskningspolitikkens uredelighetskontroll i forskningssystemet. Artikkel i tidsskriftet "Forskningspolitikk" 2/2006 Last ned

 Om Norge ikke fantes. Om åpning av nasjonale forskningsprogrammer for utenlandsk deltakelse. Oppdrag for Norges Forskningsråd Last ned


Previous page: Aktivitetsområder
Next page: Bjerke Gård Lillehammer